top of page

Privacyverklaring website kust.promo

 

Binnen IKWV wordt af en toe gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij burgers voor het goed uitvoeren van wettelijke, gewettigde en vrijwillige taken. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat IKWV zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. IKWV gaat mee met haar tijd. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. IKWV is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatieveiligheid, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

IKWV en haar management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy. IKWV geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat ze de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, processen, onderdelen, objecten, gegevensverzamelingen van IKWV. Dit privacybeleid is in lijn met het algemeen beleid van IKWV en de relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders in omgang met gegevens

IKWV is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid.

Hiervoor geldt het volgende wettelijke kader:

Europese verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, beter bekend als GDPR of AVG.

 

Uitgangspunten

IKWV gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. IKWV houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten :

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag, en doelbinding

IKWV zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verwerkt en verzameld. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

IKWV verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaald doel. Ze streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

IKWV gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt IKWV voor passende beveiliging van persoonsgegevens. De beveiliging is vastgelegd in het informatieveiligheidsbeleid.

Delen met derden.

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maken beide besturen afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. IKWV controleert deze afspraken regelmatig.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, wordt de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

 

Rechten van betrokkenen

IKWV honoreert alle rechten van U als betrokkene. U kunt kennis nemen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het gebruik dat wij van deze gegevens maken. U mag deze gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens beperken via privacy@ikwv.be of 058/23 80 00. U hebt het recht over de verwerking van uw persoonsgegevens klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (www.privacycommission.be).

bottom of page